Železnobrodský sborník, ročník I., 1923 - 24

 

ZPRÁVY

 

Karel Blár (odborný učitel K. Polák v Jablonci nad Nisou, rodem ze Semil) uveřejňuje ve „Zlaté Praze“ židovskou pověst: „Tajemství Žida Jehudy Leviho“.

 

Letní útulek dětem československých legionářů poskytnut byl od 6. července do 16. srpna t. r. v budově chlapecké školy v Žel. Brodě. Bylo tu ubytováno 70 dětí z Velké Prahy, 10 z Kladna a 10 z Vídně, úhrnem 52 hochů a 38 děvčat. Dohled mělo 5 učitelů a učitelek za vedení p. Otomara Kefurta, učitele z Prahy.

 

Školní výlety. Obecná a měšťanská škola chlapecká podnikla ve školním roce 1922--23 6 výletů a 3 poučné vycházky. Žactvo prvého ročníku měšt. školy shlédlo památná místa Jednoty českých bratří v Kunvaldě u Žamberka, druhý a třetí ročník podnikly vícedenní zájezd do Prahy a okolí. Žákyně prvé a druhé třídy měšť. školy dívčí byly v Babiččině údolí, třetí ročník v Praze. Čím jest venkovské mládeži shlédnutí Prahy, pociťujeme sice všichni, nicméně otiskujeme projev, sice závistivý, německého časopisu v Brně: „Tam přijmou símě veliké lásky k národu a vlasti, z něhož vzroste veliký strom, jejž žádná moc na světě nemohla vyrvati českému národu, strom, jehož listy šumí píseň o zlaté Praze, která zní Čechům od dětství až do hrobu v duši. Okolo Prahy vine se jako nachový plášť všecka láska celého českého národa. Praha jest jeho Mekkou, pro něj jest městem. Nám Němcům schází takové hlavní město. Jsme také národ příliš veliký a bohatě rozčleněný, než abychom mohli míti Prahu. Ale rozum nedovede potlačiti politování. Kdybychom měli takové město, byli bychom národem ve velkém, jakým jsou Čechové v malém, národem, jemuž jest ostatní svět jen rámcem vlasti. Čechové mají málo, co bychom jim potřebovali záviděti, ale obraz: Česká mládež v Praze musí vzbuditi dobrou závist, která neplatí městu, ale myšlence“.

 

Rozvoj českého loutkářství .datuje se od první loutkářské výstavy v Národopisném museu v Praze, pořádané v době, kdy nebylo u nás ještě ani jednoho loutkářského spolku . . Druhá loutkářská výstava, pořádaná po 10 letech v Topičově salonu, byla již přehlídkou vykonané práce. Všechna ta . práce theoretická i praktická jest shrnuta též v devíti ročnících časopisu, věnovaného studiu a povznesení loutkářství - v „Loutkáři“, jehož jubilejní X. ročník začíná vycházeti v uměl. úpravě akad. malíře J. Barucha. Dosavadní redaktor Dr. Jindřich Veselý přibral si za spoluredaktora části praktické akad. malíře Víta Skálu, režiséra divadla Umělecké výchovy na Král. Vinohradech, jenž hned v 1. č. X. r. slovem, obrazy i plánky dokazuje, jak lze účelně obměňovati tytéž dekorace. Pěkný papír umožňuje reprodukovati celé scény z „Fausta“, provedené v Sokole v Turnově podle návrhů akadem: malíře K. Vika. V „Loutkáři“ jsou zajímavé ukázky uměl. divadla badenského, jež řídí grafik Ivo Puhonný, divadla švýcarského i moskevského. V každém čísle ukončená hra, mimoto přílohy: Národopisný koutek, Kašpárkova besídečka, Práce dětí, (z Volné školy práce na Kladně), Literatura, Zprávy a poznámky. Předplatné pouze 40 Kč. Ukázková čísla zašle Tiskárna „Loutkáře“ v Chocni, kde vychází též „Knihovna českých loutkářů“, obsahující již na 70 svazečků!

 

Slavnost položení základního kamene ku stavbě turistické chaty na skalách Muchovských nad Velkými Hamry u Tanvaldu konala se v neděli 20. července za účasti 3000 osob. Chatu míní postaviti odbor Klubu čsl. turistů ve Vel. Hamrech. Ke slavnosti dostavili se zástupci ústředí K. Č. S. T., župy Krkonošské a Českorajské, K.Č.S.T. a zástupcové téměř všech v župě Krkonošské sdružených odborů K. Č. S. T. Po uvítání hostí zahájil slavnost předseda odboru ve Vel. Hamrech architekt Vosátko, načež předseda odboru semilského vrch. fin. rada Petržílka proslovil procítěnou slavnostní řeč, jež setkala se se všeobecným souhlasem všech přítomných. Na to promluvil za ústředí K. Č. S. T. místodržit. rada Kamenický, jenž ocenil význam nově projektované chaty po stránce turistické, hospodářské a národní. Pak vykonán byl poklep na základní kámen, při čemž byla pronesena případná hesla. Potom se při zvucích vojenské hudby jičínské rozproudila čilá zábava na celém prostranství na hřebenu mezi oběma vyhlídkovými skalisky Muchovských skal, s nichž je nepopsatelné krásný pohled na celou kotlinu hamerskou, daleko do kraje a na Krkonoše, Jizerské hory a velkou část okresu tanvaldského, jabloneckého a železnobrodského. Výstavba chaty přinese nový turistický ruch tomuto krásnému kraji a bude míti značný význam i po stránce národní, neboť chata sama bude se nacházeti právě na národnostním pomezí. V nejbližším okolí mají Němci několik svých turistických chat. Náklad na stavbu bude činiti as 180.000 Kč; počítá se s udělením státní podpory. Chata bude tedy důležitým opěrným turist. bodem v tomto kraji.Od konce Palackého stezky (u Plav) je vzdálena 1 hod. cesty. Turisté zajisté neopomenou ještě letos při návštěvě nádherné Palackého stezky vystoupiti i ke skalám Muchovským a potěšiti se úchvatným pohledem na panorama shora vylíčené. Z Prahy sem je pohodlný jednodenní výlet přes Železný Brod do Vel. Hamrů na skály Muchovské, na Černou Studnici (něm. chata a rozhledna) a k Železnému Brodu, celkem 5 1/2 hod. pěšky v době od 1/2 12. hod. dopolední do 7. hod. večerní.

 

Ochrana pravěkých památek. Jako v rodině uschováváme všeliké věci po svých milých a jsou nám nad jiné vzácnější a milejší, tak i každý národ pečlivé střeže všech památek, jež se mu dochovaly po předcích. Ať jsou to starobylé dumy, chrámy, hrady a jich zříceniny neb i věci drobné, jako jsou peníze, zbraně, náčiní, knihy atd., to vše opatruje se vzorně v museích. Žádáme tudíž přátele i majitele starožitností, aby starobylé cenné věci buď sami pečlivě ochraňovali, nebo je postoupili museu v Železném Brodě, t. č. v budově chlapecké školy.

 

Hydrocentrála ve Spálově. Tato důležitá složka v soustavné elektrisaci východních Čech bude uvedena do provozu na podzim 1924. Jak jsme již uvedli, zužitkuje tato elektrárna, budovaná zem. správ. výborem na stoku Jizery a Kamenice pod Riegrovou stezkou, vodní síly obou těchto řek. Do konce listopadu bude strojovna pod střechou, přes zimu provede se montáž turbin, dodaných firmou Breitfeld-Daněk. Jez na Riegrově stezce i se otokem do známé štoly pod stezkou je skoro hotov a počíná osazováni stavidel a ostatních konstrukcí. Štola, dlouhá 1.320 m, je vylámána ve skále na plný profil, ve čtvrtině délky je již vycementována a začistěna. Prozatím bude využito jen vodní síly Jizery dvěma turbinami, každá po 1.400 koňských silách, takže při plném využití vydá jen tato větev jizerská ročně asi 11 milionů kilowatových hodin. Vyrobený proud bude transformován na 10.000 Volt a rozváděn do okolního území; přebytečná energie bude transformována na 30.000 Volt a povede se přes Heřmanovy Sejfy do východoč. elektrárny v Poříčí u Trutnova. Při menším výkonu hydroelektrárny spálovské bude naopak východočeská elektrárna týmž vedením dodávati do Spálova energii, vyrobenou ve své parní centrále. Vybudováním hydrocentrály ve Spálově dostane se opět značné ku předu projekt elektrisace východních Čech, dle něhož veškery větší vodní síly Labe a Jezery budou spojeny vedením 30.000 Volt tak, aby ke krytí spotřeby elektrické energie ve východních Čechách byly nejdříve a do krajnosti využity vodní síly a teprve, když ty nestačí, budou nedostávající se energii dodávati tepelné elektrárny v Poříčí, Pardubicích a Kolíně.

 

Co se vleče - neuteče. Dne 6. února 1884 jednalo se v poradě učitelského sboru v Žel. Brodě o sepsání místního dějepisu; v poradě dne 29. února t. r. usneseno vydati Historickotopografické vypsání města Železného Brodu. - Dojde k tomu r. 1924?

 

Dozvuky převratu. Pět dlouhých let uplynulo sice již od státního převratu a obnoveni naši samostatnosti, ale ovoce tohoto činu dozrává teprve nyní. Zaznamenáváme následující:

Slavnostní otevření české státní obecné školy v Pěnčově. V neděli dne 19. srpna 1923 byla otevřena a školním účelům odevzdána nová budova státní školy v Pěnčově. Byla postavena na žádost českých rodičů z Pěnčova, z Huti, z Alšovic a Nového Bratříkova nákladem ministerstva školství spolu s ministerstvem veřejných prací. Přes nepříznivé počasí sešlo se množství lidu. Slavnostní a nadšené řeči promluvili pan Frant. Lang, inspektor státních škol" z Liberce, delegát Národni Jednoty severočeské z Prahy a správce školy pan Karel Dubský. Občané pěnčovští raduji se z výsledku své národní práce, mají pěknou školu, o níž mohou směle říci „Naše a česká !" Vroucím pak přáním všeho občanstva jest, aby se stala nevyčerpatelným zdrojem pravé národní osvěty, českého sebevědomí a opravdovou dílnou vzdělanosti, jak veliký Komenský školy výborně pojmenoval.

 

Konec poněmčování českých dětí v Železném Brodě. Ministerstvo školství a národní osvěty nařídilo, že od počátku škol. roku 1923/4 nesmí německá soukromá škola v Železném Brodě přijímati české děti. (Výnos ze dne 29. srpna 1923 číslo 80.996-233-I) Následkem toho vrátilo se 13 českých dítek do škol brodských a okolních. Děti byly sice rády, ale mnohá matka ustoupila jen tvrdému zákonu, těžce želíc dárků v německé škole poskytovaných. Toto malé jejich češství jest dokladem, jak hluboko v srdce vryla se našemu lidu třistaletá poroba. Německá soukromá škola trvá tu od r. 1884 a mívala přes 70 dětí. Věříme, že mnohé a mnohé z nich trpce žaluje nyní na své nerozumné rodiče, že jim zkazili mládí a nedopřáli vzdělání v rodné řeči a v duchu národním, jaké poskytují školy české.

 

Obnova českých jmen místopisných. Pěkná rozhledna a vrch a Příchovic Štěpánka bude na dále slouti Hvězda, jak se jmenovala až do r. 1847. jméno Štěpánka (německy Stephanshöhe) zavedeno tehdy na návrh knížete Rohana ze Sychrova a to z vděčnosti a na počest bývalého arcivévody Štěpána, kterýž jako správce zemský dal svolení ku stavbě silnice libereckojablonecké.

Odstraněni pomníku Josefa II. Denní listy přinesly zprávu, že dne 6. října t. r. odstranil městský úřad v Jablonci nad Nisou pomník Josefa II, uživ před tím všech odkládacích právních kroků u vyšších úřadů.

Všecka sláva - polní tráva,

co sto bludných hodlalo věků -

zvrtla doba.

 

Zastávka v Lišném bude zřízena a otevřena v blízké již době. Stavěti tu budou osobni vlaky 2 ráno a 2 večer a to: v 6 hod. 35 min. od Žel. Brodu k Malé Skále a v 7 hod. 19 min. od Malé Skály k Žel. Brodu ; v 16 hod. 57 min. od Žel. Brodu k Malé Skále a v 17 hod. 56 min. od M. Skály k Žel. Brodu: Význam zastávky té pro Lišné a okolí je veliký a bude teprve v budoucnu dostatečně pochopen.

  

Popis okresu železnobrodského v roce 1924 staniž se heslem naší práce. Co se odkládalo po 40 let, vykonejme v jediném období. Aby postup byl jednotný, uvádíme následující: D každé osadě budiž sepsán stručný článek, v němž by uvedena byla poloha hranice, velikost a počet obyvatelstva, členitost půdy, vodstvo, sklon, podnebí, složení půdy, horniny, jména částí osad i jednotlivých tratí podle pozemkové knihy, druhy půdy podle kultury (pole, luka atd.), plodiny; zvířectvo, byliny, nerosty, zaměstnání, náčrt historický, zvláště založení kostela, školy, pošty, úřadů, pověsti, místní spolky, rodáci, poměry národnostní, náboženské, hospodářské, památky a nálezy starožitností atd. Žádáme proto všecky přátele vlastivědy bez rozdílu stavu, aby přiložili ruce ke společnému dílu. V případě, že některé věci činily by potíže, doplní se později při celkové redakci. Tak dala by se látka v jediném měsíci sebrati a do roka byl by soupis uspořádán a vydán. Neotálejme, abychom se na roveň postavili okresům pokročilejším. J. D.

 

Soupis památek technické práce hodlá prováděti Masarykova akademie práce (v Praze I, Staroměstské nám. 16) s podporou ministerstva školství. Žádá proto každého, kdo by měl neb věděl o jakékoliv památce, významné pro vývoj průmyslu, zemědělství, dopravnictví, stavebnictví i jiných oborů technických, o podrobnostech a způsobech výroby, životopisech a odborných pozůstalostech technických pracovníků, aby vstoupil s akademií ve styk. Zprávy tohoto druhu a z našeho okolí byly by i redakci Sborníku vítány a prosí tudíž za laskavé upozornění. J. D.

 

Plošná výměra naší republiky podle nejnovějšího šetření jest 14 milionů 37 tisíc 419 ha_(= 140.374'19 km2). Z toho připadá na Cechy 5,206.466 ha (= 52.064'66 km2), na Moravu 2,231.556 ha ((= 22.315'56 km2), na Slezsko 442.328 ha =4.423'28 km2), na Slov. 4,891.767 ha (= 48.917'67 km2), na Podkarpatskou Rus 1,265.301 ha (= 12.653'01 km2). Z celkové plošné výměry republiky připadá na ornou půdu 42%, na louky 10%, na zahrady 1%, na vinice 0,12%, na pastviny 8,6%, na lesy 33%, na rybníky, jezera a bažiny 0,56%, na plochy zastavené a neplodné 4,6%. - V Čechách jest 8.056 obcí, 866.974 domů a 6,670.582 obyvatel. Na Moravě jest 2.869 obcí, 391.374 domů a 2,662.884 obyvatel. Ve Slezsku jest 451 obcí, 82.176 domů a 672.268 obyvatel. Na Slovensku 3.520 osad, 180.431 domů a 3,000.870 obyvatel. V Podkarpatské Rusi 483 osad, 112.821 domů a 606.568 obyvatel. (Podle sčítání ze dne 15. února 1921.) J. D.

 

Woodrove Wilson

* 28. XII. 1856 - 3. II. 1924.

Projev ministra zahraničí dra Beneše v „New York World.“ („Čsl. samostatnost“ č. 3.)

„President Wilson je mrtev. Skláním se před touto velikou postavou novodobých dějin. Není pochyby, že jeho skutky by mohly býti kritisovány, jako jednání každého státníka, avšak z paměti milionů lidi nikdy nevymizí, že v nejtragičtější chvíli nových evropských dějin ztělesnit ve své osobě mravní i hmotnou sílu amerického národa, že stal se mluvčím mravního svědomí lidstva ve chvíli, kdy ideály lidskosti nejhrubším způsobem byly znásilněny a že prohlášeni jeho ideálů uprostřed boje stalo se nejvyšší nadějí velikého počtu malých i velikých národů. Tak vznešené a slavné poslání nikdy už žádnému muži nepřipadne.

Dějiny zápasu o československou nezávislost jsou spiaty těsně s osobou presidenta Wilsona. V roce 1918 přispěl presidentu Masarykovi rozhodující pomocí v jeho prácř pro osvobození našeho národa. Já sám jsem udržoval velmi těsné vztahy s presidentem Wilsonem při pařížské mírové konferenci a jeho podpora mého úsilí o uznání našich národních požadavků byla jednou z nejjistějších záruk našeho úspěchu. Československý národ zachová vždy vděčnou a láskyplnou vzpomínku na Woodrowa Wilsona, pravého představitele veliké sesterské republiky Spojených států amerických.“

 

Adolf Šustr, říd. uč. v. v., narodil se 12. července 1858, zemřel 7. ledna 1924. Vyučoval ve Smrčí v letech 1883 -1887. Byl horlivým, neohroženým bojovníkem zásad pokrokových a literárně činný. Ve všech působištích zanechal po sobě znatelné stopy účinného sobení v lidovýchově: Pracemi v „Sokole“, šířením dobrých časopisů, pořádáním besídek s rodiči a také okrašlo váním zevnějšku obce. Na každém podniku pracoval jeho žáci, jimi byl vzorným učitelem. Celý život věnoval práci pro vzdělání národa a duševní jeho osvobození, jehož se - nedočkal Ze Smrčí byl „ze služebních příčin“ přeložen do Tuněchod na chrudimsku.

 

Telegram zaslaný ze schůze učitelstva konané dne 2. února 1924 v Žel. Brodě prvnímu ministru školství a nár. osvěty p. Gustavu Habermanovi, t. č. ministru sociální péče: „Učitelé shromáždění dnes na schůzi „Budče železnobrodské“ zasílají Vám, milý pane ministře, k šedesátinám srdečný projev úcty, vděčnosti a uznání, jehož jste si jako první ministr školství trvale v našich srdcích získal svojí vzornou činnosti směřující k osvobození a zdemokratisování školství národního. Přejeme Vám upřímné, aby trvalé zdraví umocnilo Vám pokračovati k uskutečnění dalších vzácných ideí. Jar. Hladík, předseda.

Uznání. Obecní zastupitelstvo v Zásadě usneslo se ve své schůzi dne 2. prosince 1923, aby p. řídící učitel Vincenc Cee byl jmenován za neocenitelné zásluhy ve směru výchovném a kulturním vůbec čestným občanem obce Zásady. - V době válečné byli jmenováni čestnými občany Fr. Votoček, říd. uč. v. v. v Plavech a Fr. Zelinka, říd. uč. v. v. ve Velkých Hamrech.

 

 

Oprava. Na str. 37. (č. 3.) „Sborníku" ve článku „Pomník v Lišném“ vynecháno nedopatřením mezi obětmi světové války jméno: Štryncl Antonín, což nynější redakce opravuje.

Naši dárci. S díky kvitujeme dary na zdokonalení „Sborníku“ do 5. dubna t. r. administraci zaslané; 

Spořitelna města v Ž. Brodě

300,- Kč

Okr. hosp. zál. v Žel. Brodě

200,- Kč

Dr. J. V. Šimák v Praze

100,- Kč

Živn.-obč. zál. v Hamrech Vel.

50,- Kč

Spořit. a zál. spol. v Zásadě

50,- Kč

Spoř. a zál. spol. v Držkově

30,- Kč

Obecní úřad ve Vrátě . . .

25,- Kč

Obecní úřad ve Sněhové . .

20,- Kč

Spoř. a zál. spol. ve Sněhově

20,- Kč

Jan Nejedlý, Král. Vinohrady

35,- Kč

R. Kousal, Železný Brod . .

35,- Kč

J. Vavřich, Železný Brod . .

21,- Kč

St. Koucký, Prosíčka . . . .

15,- Kč

St. Černý Račice . . .

6,- Kč

Jindřich Pala Velké Hamry

5,50Kč

Fr. Kalfus, Král. Vinohrady .

5,- Kč

Ad. Hujer, Zásada . . . . .

5,- Kč

 Dary menší zde kvitovány nejsou. Dary došlé později budou kvitovány v číslech příštích.

 

Naši dárci: S díky kvitujeme další dary na „Sborník“ do 5./6. t. r. administraci došlé : Městská spořitelna v Hořících 100 Kč, Jiránek H. v Žel. Brodě 35 Kč, Spoř. a zál. spolek v PlavechHaraticich 30 Kč, Obecní úřad ve Smrčí 25 Kč, Kinský Fr. v Besedicích 15 Kč, Joe Ulman v Americe 5 Kč, J. Maryško st. v Žel. Brodě 5 Kč.

 

Slavnostní otevření železniční zastávky „Lišný“ konáno v neděli 1. června t. r. 1. Hudba železnobrodské odbočky (26 mužů) uvítala první zastavivší vlak v 6'40 hod. 2. Účastníci odjeli vlakem do nově otevřené zastávky v Dolánkách a vrátili se vlakem v 7'23 hod. 3. Předseda zastávk. výboru Jozífek jadrnou krátkou řečí odevzdal zastávku veřejnosti. 4. Starosta osady Jách. Vaňátko přijal ji v péči a ochranu. 5. Zástupkyně textil. odbočky M. Marxová odevzdala zastávk. výboru kytici s krátkým proslovem. 6. Zakončení oslavy hudbou. V Lišném staví tyto vlaky : K Turnovu v 6 hod. 40 minut (ráno), v 17 hodin 02 min. (odpol.). K Žel. Brodu : v 7 hod. 23 min. (ráno), v 17 hod. 56 min. (odpol.) Záleží teď na obecenstvu Líšného a okolí, aby ve svém vlastním zájmu využilo výhod, jež mu zastávka tato skýtá.

 

Odbor klubu čsl. turistů pro Malou Skálu a okolí znovuzřizuje ve Vranovém plovárnu. Táž bude nyní při levém břehu Jizery výše než dosud, téměř proti hostinci pí. Borovičkové a bude míti : 28 kabin, student. Noclehárnu o 6 lůžkách, skladiště pro nářadí sokolské, lázně pískové, letní cvičiště sokolské. Výměra její jest 40 m délky, 3 1/2 m šířky. Náklad rozpočten na 23.000 Kč. Stavbu provádějí pp. architekti Nedvídek & Dubský. Žádoucno, aby občanstvo naše hojné si tu dopřávalo blaživého požitku, jehož mu skýtají osvěžující vlny Jizery v době letní. Zde má k tomu příležitost a pohodlí jako málokde jinde.

 

Výměnou nebo darem došly nám „Sborníky“, časopisy a brožury : „Od Ješteda k Troskám“ - Turnov, „Pod Lipany“ - Čes. Brod, „Zálesí“ - Humpolec, „Krajem Horymírovým“ - Hořovice, „Lomnicko nad Pop.“ - Lomnice n./Pop., „Kraj Pernštýnův“ -- Pardubice, „V srdci Čech“ - Praha- Dejvice, „Měsíčník dorostu Červ. kříže“, „Český lid“, „Navarov“ - Jan Hrdý, „Poměry a události svárovské“ (z r. 1860) od Mnohoslava Proskovského - Fr. Svagerka.

 

 

Poslední úpravy: duben, 2005              milan.cmelik@atlas.cz