Železnobrodský sborník, ročník I., 1923 - 24

FRANT. MIZERA

OHRANIČENÍ LESA ŽERNOVNÍKA

Za starších dob spory o hranice urovnávaly se také tím způsobem, že na místa sporná sešla se pochozí komise, která hranice určila a kamennými mezníky označila. Při tom někde bylo zvykem, že na zasazený mezník položen byl mladší chlapec z místa nebo okolí a tu dostal několik mírných ran, aby pak v paměť si vštípil místo, kde se tak stalo a třeba po letech, když by mezník jakýmkoli způsobem zmizel, mohl dosvědčiti, kde kdysi stával.

O tom svědčí německá listina z r. 1780, kterou byly vymezeny hranice lesa Žernovníka u Žel. Brodu (jest ve sbírce pisatele tohoto článku).

V překladě zní:

Vysoce hraběcí Millesimovské sirotčí panství Semily nad Jizerou.

Popis hranic tak zvaného lesa Žernovníka,

který 7. července r. 1780 u přítomnosti nás podepsaných na stálou pamět byl učiněn a následovně ohraničen jest:

Počínaje od příkopu neb údolí, kde obecní brodský les přiléhá, odtud poněkud nahoru - tam hraničí horecký rychtář Jiří Vít a jeho spolusousedé - tam jest při druhém pařezu jedlovém přes potůček u jednoho skaliska zasazen

1. m e z n í k, na jedné straně písmeny H. S. (= Herrschaft Semil -_ panství semilské) dle panství a na druhé straně písmenem B (= Brod?), který rustikale (pozemky poddaných) dělí. Na něm dle starých za­vedených obyčejů a pro pamět bití obdržel Karel Lubas 121etý z Jirkova. Odtud 60 kroků jest

2. m e z n í k s týmiž písmeny; na něm pardus dostal Petr Luba 71etý z Jirkova. Odtud dále 82 kroky jest

3. m e z n í k s týmiž písmeny u pařezu jedlového; na něm pardus dán Josefu Havlíčkovi 171etému z Jirkova. (Dále uvádím jen mezníky dle pořadí a vzdálenosti; na všech byla uvedená písmena):

4. m e z n í k vzdálen 66 kroků. 5. m e z n í k vzdálen 70 kroků. 6. m e z n í k vzdálen 100 kroků. 7. m e z n í k vzdálen 60 kroků.

8. m e z n í k vzdálen 110 kroků. Na něm dostal pardus Petr Lubas 7tetý z Jirkova. Zde končí se hranice a les horeckého Jiřího Víta. Odtud pak přes údolí počíná les Mikuláše Šilhána a táhne se k pařezu jedlovému; dále 51 krok jest

9. k á m e n, na němž bití dostal Václ. Šilhán 161etý z Jirkova. Dále 73 kroky jest

10. mezník, T10 kroků 11. mezník, 50 kr. 12. mezník, 72 kr. 13. m e z n í k (pod malou skalou), 50 kr. 14. m e z n í k (na holé pla­nince), dále 120 kr. 15. m e z n í k (u jedné skály), 57 kr. 16. m e z­n í k (mezi většími skalami), 72 kr. 17. m e z n í k (pod vysokou skalou), 120 kr. 18. m e z n í k (u mokrého bahniska) atd. . . .

26. m e z n í k : zde končí hranice s Danihelem Šilhánem a pro pa­mět tu bití dostal Jáchym Daníček ve věku 7 let z Jirkova:

27. m e z n í k - pardus dostal 51etý Jan Blažek z Jirkova.

36. m e z n í k (na jedné straně oznacený H. S., na druhé 9): zde se nalézá pole mlynáře Václ. Šilhána a odtud vede již hranice vrch­nostenská mezi Semily a Malou Skalou dolů k brodskému obecnímu lesu až tam, odkud ohraničování začalo.

(Latinsky:) Usneseno v záležitosti Žernovníka roku a dne svrchu psaného. ­(Podpisy a pečeti):

 

Václ. Ant. Sauhausz, direktor.

Josef Walisch, lesní správce.

Jiřík Vít, rychtář.

Michal Šilhan + + +.

Václav Vít.

Norbert Vít.

 

 

Poslední úpravy: duben, 2005              milan.cmelik@atlas.cz