Železnobrodský sborník, ročník I., 1923 - 24

Dr. J. V. ŠIMÁK

Z ČASŮ ROBOTY

V archivu turnovském jest uloženo kolik písemností, týkajících se i končin vzdálenějších; a to z té příčiny, že turnovský syndikus Jan Alex. Hubatius býval právním zástupcem i mimo svou obec. Tak si zapsali dvojí výpověď „sumární vyslyšení, jenž při vrchnostenském sídelním právě panství Jesenýho dne 27. Junii 1789 držáno bylo“ za příčinou „protivení se robotním povinnostem“:

Václav Kopal, 26 let starý, přísežný ponocný panský svědčil: „Letošního roku v jarním setí vovsa v 6 hodin zvečera nařídil mně p. správce, abych lidi robotní nepouštěl, až přijde k zápisu. Tu pak, jak p. správce na pole přicházel, už ten Nesvadba vypřahal. Pan správce chtěl, aby eště chvíli hakovali, poněvadž pozdě přijeli. Ten Nesvadba odpověděl, že ani jednou nedrapne. Tu p. správec ho vzal a ruku a vedl ho na brázdu, aby eště pakoval. On Nesvadba myslel, že ho p. správec chce udeřiti, a tu povídal: „Pane správec, kdybyste mne byl uhodil, na sto kusů bych vás byl roztřískal.“ To povídal na poli nahlas, mohli to všichni druhý robotníci slyšet, vypřáhl a jel domů, ani se nedal zapsat. Druhý ale ještě všechny tam a zas jeli. Ten Nesvadba ráno teprv v půl devátý přijel. - To všechno beru na mou přísahu.“

Vinník sám, Josef Nesvadba, 38 let starý, rodilý ze Stanového ženatý, otec 3 dětí, katolík, po druhé v arestě, zapírá svou vinu a praví : „Letos v jaru v setí já z domu vyjel na robotu v g hodin ráno a v 1/2 osmý hodiny ráno jsem na místo přijel. Když bylo půl sedmý z večera, p. správec přišel na pole a ptal se mne, kam pojedu. Já odpověděl, že budu vypřahat. Tu mne p. správec popadl za brusflek a rozpřáhl se na mne s holí, sakramentskejch šelem mně nadal a to proto, že jsem chtěl vypřahat. Já odpověděl, že já nejsem žádný sakramentskej taškář. Tu mne zase p. správec za brustílek popadl, strčil se mnou a pravit: „Jeď, sakramentská šelmo, zatracená duše, třebas do horoucího pekla.“ - Že bych byl řekl, kdyby se mne oficír dotekl, že bych jej na sto kusů roztřískal, to nejní pravda, nýbrž jsem odpověděl, že jest takový oficír nemrát, kterej do horoucího pekla odsuzuje. - Ponejprv před 7 lety jsem byl proto v arestu skrze rychtáře, že jsem jemu nechtěl všechnu vodu s mého gruntu na jeho pustit.“

Poslední úpravy: duben, 2005              milan.cmelik@atlas.cz