Železnobrodský sborník, ročník I., 1923 - 24

Jos. Drbohlav

CO CHCEME

K vydáváni Sborníku vede nás především potřeba a zájem školy. Chceme postupně sebrati spisy, články i vědomosti dosud jenom v lidu uchované o zdejším kraji v přehledné dílo, jež by se stalo podkladem jednak ku zpracování vlastivědného dodatku školních čítanek, jednak i k vydání souborného spisu pro dospělé. . Usku­tečňujeme tudíž jenom dávné sny a přání svých předchůdců. Poža­davek, aby každý kraj měl své čítanky zvlášť upravené, byl ..již dávno jinými vysloven. Z dospělých občanů pak není jediného, kterýž by své domoviny nemiloval -a netoužil seznati, jací lidé a jak zde žili, pracovali a vůbec vše do nejmenších podrobností. Chceme proto bedlivě přihlížeti k místním dějinám, ježto chovají v sobě zvláštní kouzlo přitažlivosti. Teprve seznáním jich stává se krajina milá a drahá. Jsouť takové zprávy nejen učitelem života a zdrojem mou­drosti, ale častokráte i nejlepším svědkem práva. - Chceme dále sbírati látku ze všech oborů věd, umění i písemnictví, hospodářství i řemesel, zvláště sklářství, chceme všímati si zjevů ze společenského života, pěstovati krajové vědomí a oživiti paměť vynikajících rodáků a našich bohatýrských legionářů a tak položiti široký základ pravé lásky vlastenecké jak u mládeže, tak u občanů dospělých. Část slovní doprovodíme vhodnými obrázky.

Ježto kraj náš jest po stránce náboženské i politické velmi barvitý, chceme býti ku všem stejně spravedlivi, aby Sborník jako nestranný pozorovatel poučoval všechny o všech.

Nadějeme se vlídného přijetí a prosíme všechny přátele vlastivědy jak o poskytnutí příspěvků literárních, tak o získání četné obce čtenářské.

 

V Železném Brodě v září 1923.

Poslední úpravy: březen, 2005              milan.cmelik@atlas.cz